Reactie: Herziening Corporate Governance niet ambitieus genoeg

De Monitoring Commissie Corporate Governance (de "Commissie") heeft op 11 februari jl. een voorstel gedaan voor herziening van de Corporate Governance Code (de "Code"). De Code richt zich op het stimuleren van goede governance bij Nederlandse beursvennootschappen, maar wordt ook gevolgd door andere branches. Het doel van de Code is het met of in relatie tot wet- en regelgeving bewerkstelligen van een deugdelijk en transparant stelsel van checks en balances binnen Nederlandse beursvennootschappen en het daartoe reguleren van de verhoudingen tussen het bestuur, de raad van commissarissen en de algemene vergadering/aandeelhouders. 

De Commissie wil de Code herzien met het oog op recente ontwikkelingen zoals de grotere nadruk op ESG, duurzame corporate governance, een veranderende tijdgeest en enkele wetswijzigingen. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor de Commissie om in overleg met de schragende partijen voorstellen te doen voor het actualiseren en nader duiden van de Code. De Commissie heeft deze voorstellen in het consultatiedocument gepresenteerd. Alle schragende partijen en andere stakeholders en geïnteresseerden zijn uitgenodigd om een reactie uit te brengen op dit consultatiedocument en deel te nemen aan het publieke debat over de actualisatie van de Code. Het doel van deze uitnodiging is om met de verkregen input en bevindingen uit de consultatiefase te komen tot een actualisatie van de Code.

In bijgesloten document geef ik mijn reactie op de voorstellen van de Commissie.